آن چه در طول این هفته انجام دادیم

  • مبحث صدا به طور کامل تدریس شد .
  • در این درس یادگرفتیم که صدا چگونه ایجاد می شود . با انواع صدا ازجمله صدای نازک و کلفت - کوتاه و بلند - هشدار دهنده و مفید و آزاردهنده آشنا شدیم .
  • یادگرفتیم که شنیدن بعضی از صداها برای ما مفید و هشدار دهنده است .
  • یادگرفتیم که چگونه صدای کلفت یا نازک می تواند بلند یا کوتاه باشد .
  • تلفن ساختیم و انواع صدای کلفت و نازک را در آن امتحان کردیم و ...

 

والدین گرامی در نظر داشته باشند که در هفته ی آینده ، تدریس ساعت به طریقه ی مانده و تفریق های دو رقمی را خواهیم داشت . پس بر روی مبحث ساعت در درس های گذشته و تفریق های ذهنی به اندازه کافی تکرار و تمرین صورت گیرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید