گاهی دعایم کن ...

دعایت می کنم،عاشق شوی روزی

                                          بفهمی زندگی بی عشق نازیباست...

دعایت می کنم،بااین نگاه خسته

                                          گاهی مهربان باشی

به لبخندی،تبسم را

                                          به لب های عزیزی،هدیه فرمایی...

بیابی کهکشانی را درون آسمان تیره شب ها

                                          بخوانی نغمه ای بامهر...

دعایت می کنم،درآسمان سینه ات

                                         خورشیدمهری رخ بتاباند...

دعایت می کنم،روزی،زلال قطره اشکی

                                         بیابدراه چشمت را....

 

سلامی ازلبان بسته ات،جاری شودبامهر...

دعایت می کنم،یک شب توراه خانه ی خودگم کنی

                                         بادل بکوبی،کوبه ی مهمانسرای خالق خودرا...

 دعایت می کنم،روزی بفهمی باخدا

                                         تنهابه قدریک رگ گردن وحتی کمترازآن،فاصله داری...

 

و هنگامی که ابری،آسمان را با زمین پیوندخواهدداد

                                        مپوشانی تنت را، از نوازش های بارانی...

 دعایت می کنم،روزی بفهمی،گرچه دوری ازخدا

                                        اماخدایت با تو نزدیک است

 دعایت می کنم،روزی دلت بی کینه یاشد ، بی حسد باعشق...

                                        بدانی جای او در سینه های پلک ما پیداست

شبانگاهی،توهم باعشق،بانجوا...

                                       بخوانی خالق خودرا...

اذان صبحگاهی،سینه ات راپرکند از نور

                                       ببوسی سجده گاه خالق خودرا...

دعایت می کنم ،روزی خودت راگم کنی

                                      پیدا شوی در او

 دو دست خالی ات را پرکنی از حاجت و با او بگویی:

                                      "" بی تو این معنای بودن سخت بی معناست""...

 دعایت می کنم روزی،نسیمی خوشه ی اندیشه ات را

                                      گرد و غبار غم بروباند

                                      کلام گرم محبوبی تو را عاشق کند بر نور

 دعایت می کنم وقتی به دریا می رسی

                                      باموج های آبی دریا،به رقص آیی

                                      و از جنگل، تو درس سبزی و رویش بیاموزی

                                      بسان قاصدک ها، با پیامی ، نور امیدی بتابانی

                                      لباس مهربانی برتن عریان مسکینی ،  بپوشانی

                                      به کام پرعطش ، یک جرعه آبی ، بنوشانی...

دعایت می کنم روزی بفهمی...

                                     در میان هستی بی انتها باید تو می بودی...

                                     بیابی جای خودرا،درمیان نقشه دنیا

برایت آرزو دارم...

                                     که یک شب،یک نفرباعشق درگوش تو

                                     اسم رمزبگذشتن ز شب، دیدار فردا را بیاراید...

 دعایت می کنم... عاشق شوی روزی

                                    بگیردآن زبانت

                                    دست وپایت گم شود

                                    رخساره ات گلگون شود

                                    آهسته زیرلب بگویی:آمدم...

                                    به هنگام سلام گرم محبوبت

                                   و هنگامی که می پرسند ز تو ، نام و نشانت را

                                   ندانی کیستی!!!

                                   معشوق عاشق؟؟؟!!!

                                   عاشق معشوق؟؟!!!

                                   آری،بگویی هیچکس!!!

دعایت می کنم، روزی بفهمی ، ای مسافر..

                                  رفتنی هستی...

                                  ببندی کوله بارت را

                                  تو را در لحظه های روشن با او...

دعایت می کنم،ای مهربان...

تو هم ای خوب من...

                                 گاهی دعایم کن..!!

                                 گاهی دعایم کن..!!

/ 0 نظر / 10 بازدید