معبودم!

معبودم!

متبرکم گردان به نامت

متبلورم گردان به عبادتت

متذکرم گردان به ذکرت

مرحمتم گردان به رحمتت

مسخرم گردان به قدرتت

مسرورم گردان به دیدارت

مطلعم گردان به دانایی ات

معطرم گردان به شمیمت

مقدسم گردان به قداستت

محتاجم گردان به مهرت

متاثرم گردان به قهرت

معتکفم گردان به عشقت

مایلم گردان به درگاهت

متبسم گردان به مشاهدتت

محتاجم گردان به خودت

مستغی ام گردان به غیر خودت

معبودم!

مرامتبرک گردان به نامت!

آمین

دکترعلی شریعتی

/ 1 نظر / 10 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید.