سخن پیر هرات

  

      توانگری سه چیز است :  

           توانگری مال

           توانگری خوی

                     توانگری دل

 

توانگری مال سه چیز است :

آن چه حلال است ، محنت است و آن چه حرام است ، لعنت است و آن چه افزونی است ، عقوبت است .

توانگری خو ، سه چیز است :

خرسندی و خشنودی و جوانمردی  

توانگری دل سه چیز است :

همتی مه (بزرگتر) از دنیا ، مرادی به از عقبی ، اشتیاقی فا (به) دیدار مولی

/ 0 نظر / 6 بازدید