بگو اوست خدای یگانه

بنام آنکه الله است نامش             بود از هر سخن برتر کلامش

بنام آنکه رحمان و رحیم است       بنام آنکه خلّاق کریم است‏

بنام آنکه او پروردگار است            زمین و آسمان را از او قرار است‏

بنام آنکه حمد او را سزاید            جز او را اهل دانش کى ستاید

بنام آنکه اندر روز محشر              بود او مالک مطلق سراسر

بنام آنکه او را می پرستم            نگیرد کس جز او پیوسته دستم‏

بنام آنکه او اندر ره راست            دلیل و ره گشا و رهبر ما است‏

بنام آنکه عارى از نیاز است         در جودش بروى خلق باز است‏

بنام آنکه او را نیست فرزند          منزّه باشد او از چون و از چند

بنام آنکه او را کس نزائید            بنام آنکه کس جز او نپائید

بنام آنکه همتائى ندارد              بهر جا، هست و مأوائى ندارد

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد

نگران فردا نباش خدای دیروز و امروز ، فردا هم هست . فرداهایت قشنگ