ارزشیابی درس هدیه های آسمان

پسرم

با توجّه به اینکه در روز سه شنبه 19/2/91 ارزشیابی شفاهی از درس هدیه های آسمان خواهیم داشت ، می توانی نمونه ی انتظارات مربوطه را با کلیک در فایل زیر دانلود کنی.

 ارزشیابی ار درس 16 تا پایان درس 23 خواهد بود .

/ 0 نظر / 2 بازدید