دلتنگی هــــــــا ... گاه از جنس اشک اند ... و گاه از جنس بغض ...

گاه سکوت می شوند ... و خاموش می مانند ...

گاه هق هق می شوند و کش می آیند...

دلتنگی من برای تو امــّــــــــــــا ....

عجب جنس غریبی دارد !!!

 

این شاخه ی گل تقدیم به همه ی شما پسران گلم که دلم براتون خیلی تنگ شده .