زندگی ریاضیات است.

خوبی ها را جمع کنید.

دعواها را کم کنید.

شادی ها را ضرب کنید.

درد ها را تقسیم کنید.

نفرت ها را زیر رادیکال ببرید.

محبّت ها را به توان برسانید .                      « ویکتور هوگو »