روش بازی بسیار ساده است . باید اعداد را طوری در جدول قرار دهید که مجموع اعداد هر سطر برابر عددی شود که مقابل آن نوشته شده است . این قانون در مورد هر ستون و هر قطر نیز صادق است .

توجّه کنید که هر عدد فقط یک بار قابل استفاده می باشد . نمی توانید از هیچ عددی دو بار استفاده کنید .

این بازی جهت تقویت مهارت های حل مسئله ، تمرکز ، دقّت و تفکر دانش آموزان می باشد .

جهت دریافت بازی اینجا کلیک کنید .