در درس ریاضی :

  • جمع اعداد دورقمی با انتقال در یکان و دهگان را یاد گرفتیم .
  • جمع اعداد سه رقمی را یاد گرفتیم و در این زمینه به اندازه ی کافی تکرار و تمرین و ارزشیابی صورت گرفت .
  • با پول و نحوه ی محاسبه ی آن آشنا شدیم .

در درس علوم :

  • .....

  • مبحث صدا به طور کامل تدریس شد .
  • در این درس یادگرفتیم که صدا چگونه ایجاد می شود . با انواع صدا ازجمله صدای نازک و کلفت - کوتاه و بلند - هشدار دهنده و مفید و آزاردهنده آشنا شدیم .
  • یادگرفتیم که شنیدن بعضی از صداها برای ما مفید و هشدار دهنده است .
  • یادگرفتیم که چگونه صدای کلفت یا نازک می تواند بلند یا کوتاه باشد .
  • تلفن ساختیم و انواع صدای کلفت و نازک را در آن امتحان کردیم و ...

 

والدین گرامی در نظر داشته باشند که در هفته ی آینده ، تدریس ساعت به طریقه ی مانده و تفریق های دو رقمی را خواهیم داشت . پس بر روی مبحث ساعت در درس های گذشته و تفریق های ذهنی به اندازه کافی تکرار و تمرین صورت گیرد.