کاربرد زوج و فرد در زندگی روزمره .

در ادامه با هم ببینیم ........