دخترم

خسته نباشی

در دفتر گزارش آنچه را در انیمیشن علوم (سفر دانه ها) مشاهده کردی را بنویس. 

صفحه 69 کتاب علوم را مشاهده کن و فعالیت مربوطه را انجام بده .