سلام دختر گلم

تکالیف زیر را با دقت و حوصله انجام بده .

  • کتاب ریاضی صفجات 105 - 106-107-108