می دانیم که دانه ها و میوه های گوناگونی وجود دارد .

امروز در کلاس علوم تعدادی از میوه ها را با یکدیگر مورد مشاهده قرار دادیم تا :

  1. میوه های تک دانه ای و چند دانه ای را بشناسیم .
  2. با برخی از میوه های بدون دانه آشنا شویم .
  3. محل قرار گرفتن دانه ها را در انواع میوه ها مشاهده کنیم .
  4. برخی از دانه های خوراکی و غیر خوراکی را بشناسیم .

 

شما هم با ما همراه شوید ...


 

در نیمه ی دوم مهرماه ، دانه هایی کاشتیم .

 

و از آنچه کاشتیم  ، برداشتیم .

و اینجا بود که فهمیدیم دانه برای به وجود آمدن گیاه جدید ، هم استفاده می شود و این البته بزرگترین وظیفه ی دانه است .

فتبارک الله احسن الخالقین