در کنار هم بودیم

                         و

                          از هم آموختیم 

 

در ادامه مطلب با ما باشید ...