اگرچه کوچک ، با افکاری بلند

ما هم به رقابت برخاستیم

با هم ببینیم ...