آن چه امروز در کلاس علوم انجام دادیم . شما هم ببینید ...

یاد گرفتیم : ....


که چگونه تلفن بسازیم و به کمک لرزش هوا و نخ صدا را تولید کنیم و به دیگران انتقال دهیم  . چگونه صدای کلفت و نازک در تلفن ایجاد کنیم و چگونه مانع رسیدن صدا به طرف مقابل شویم .