آن لحظه که قلبتان به خدا نزدیک است

یاد آرید که محتاج دعایتان هستیمتبسم شیرین عشق ، گوشه ای از نگاه خداست. تنها به نگاه او می سپارمت.