پسرم

سلام

به جهت اینکه فردا بایستی در مراسم دهه ی محرم در مسجد شرکت کنیم ، برای فردا فقط کتاب ریاضی و کتاب مکعب خود را  همراه خود به مدرسه بیاور .