پسر گلم

سلام

در هفته ی جاری نتیجه ی یک ماه تلاش من و تو در درس های زیر مشخص خواهد شد .

  1. روز شنبه 10/8/93 ارزشیابی املا از دو درس کتابخانه ی کلاس ما و مسجد محله ی ما
  2. روز یک شنبه 11/8/93 ارزشیابی از فصل اول ریاضی
  3. روز چهارشنبه 14/8/93 ارزشیابی کتبی فارسی از دو درس کتابخانه ی کلاس ما و مسجد محله ی ما