امروز 12/7/93 یک روز به یادماندنی برای من و شما بچه های قشنگم بود .

با هم گشتیم

                   خندیدیم

                                بازی کردیم

                                                  و از همه مهم تر یاد گرفتیم .

شما هم دوست دارید با ما همراه شوید ؟! پس به ادامه مطلب هم سری بزنیم ...


و چه شیرین است این لحظات !

با هم مشاهده کردیم ...

اما نه فقط علم را ...

ما هنر خالق خود را امروز در کنار هم دیدیم ، بوییدیم ، شنیدیم ، لمس کردیم و ...

چه شیرین بود این ساعات و لحظات برایمان

 

 

 

بازی کردیم و در بازی یادگرفتیم که چه زیباست که مهربانانه و دوستانه در دنیای کودکی خود در اوج باشیم ...

 

 

 

 فرزندانم

لحظاتتان پر از زیبایی نشاط باد و

                 بهترین ها را برایتان آرزومندم - ماه آفرین باقری آموزگارتان