پسرم

  • جهت تکرار و تمرین جمع اعداد یک رقمی به کمک جمع های کلیدی می توانی بازی زیر را انجام دهی .

http://www.ictgames.com/dinosaurDentist/index.html

  • جهت تکرار و تمرین جمع اعداد دورقمی می توانی بازی زیر را انجام دهی .

http://www.ictgames.com/add10Depth/index.html