و من

بی تو امّا به چه حالی از آن کوچه گذشتم ...


یاد باد آن روزگاران یاد باد

چه عطرآگین بود کلاس از بوی نفس هایت...

دلتنگم اما
 تو را طلب نمیکنم…نه اینکه بی نیازم …من صبورم... “

گاهی

دوست داشتم فقط نگاهت کنم

و همین طور که نگاهت می کردم

بی اختیار می گریستم و تو ... اما  ...

و ...

چه عاشقانه تو را دوست دارم

و ... نگاه تو چه معصومانه سخن می گفت ...

جمعتان پر شور و نشاط ... دلتان یک رنگ و بی ریا

 پسرانم

هرکجا هستید ، دعایم بدرقه ی راهتان...

شاد و سلامت باشید .

دوستتان دارم - ماه آفرین باقری