پسرم

سلام

ارزشیابی درس هدیه های آسمان با سرکار خانم خرازیها روز دوشنبه از دروس 20 - 19 - 18 - 15 - 13 - 12 - 10 - 9 - 8 خواهد بود .