پسران خوبم

خسته نباشید 

کار دستان کوچک شما در کنار آرامش خانواده و یاری پدر و مادرتان دیدنی بود .

ساعات و لحظات خوشی را برایتان آرزومندم  .