خوردیم 

         لذت بردیم

                   یادگرفتیم