پسرم

نمونه تکلیفی که برایت گذاشته ام فقط در حد تکرار و تمرین و شناخت اعداد سه رقمی و ساعت است . می توانی چنانچه دوست داشتی آن را پرینت بگیری و انجام دهی .

جهت دریافت سوالات اینجا کلیک کنید .