پسرم

تو در کلاس دوم درس می خوانی پس بهتر است فقط گزینه های مربوط به جمع و تفریق را در بازی فوق انجام دهی .

جهت دریافت بازی برروی تصویر زیر کلیک کن .