فرزندانم ...


امروز شرایط ماشین های خود را بررسی کردید ، چنانچه تمایل داشتید در جهت اصلاح معایب آن برآیید و ماشین تعمیر شده را در جلسه ی بعدی به کلاس بیاور.