پسر گلم

همه لحظه های پایانی پاییزی ات پر از خش خش آرزوهای قشنگ

 امیدوارم لحظات خوشی را در کنار خانواده داشته باشی .

یلدا  مبارک