پسرم

سلام

  • فردا از درس هفتم ( دوستان ما ) ارزشیابی املا خواهیم داشت . پس حسابی تمرین کن .
  • رضایت نامه ی اردو فراموش نشود .