پسرم

سلام

علاوه بر تکالیفی که قبلا برایت گذاشته ام ، در مورد تکلیف اختیاری دفتر مشق خود ، تصویری که امروز برای امانت داری را گرفته ای ، دور تا دور آن را تمیز قیچی کن . آن را در دفتر مشق خود بچسبان و در مورد چیزهایی که باید در آن ها امانت دار باشی ، چند خط بنویس .

اما آن دسته از دانش آموزانی که تصویر دریافت نکرده اند می توانند چند جمله در مورد امانت داری در دفتر مشق خود بنویسند .

یادت باشد که تمیز و درست نویسی تکالیف به شرط آن که در مدت زمان داده شده نیز انجام شود و والدینت برایم بنویسند ، امتیاز خواهد داشت .

فراموش نکن که تکلیف علوم خود را در دفتر علوم حتما انجام بدهی .