پسرم

می دانم که با سلیقه ی خوب خود و همراهی پدر و مادر می توانی بهترین نمونه های یک ساعت را درست کنی .

می توانی با دیدن تصاویری که برایت گذاشته ام در بهتر انجام دادن کار خود ، کوشا باشی . فقط یادت باشد که کاردستی تو نباید خیلی بزرگ باشد . اندازه ی یک بشقاب کوچک درست کن که بتوانی راحت با آن در کلاس کار کنی .

 

 

 

 

 


یاد آوری 2: یادت باشد که ساعت تو فقط دو عقربه ی ساعت شمار و دقیقه شمار می خواهد . هم چنین اگر می توانی تمام دقیقه ها را نشان بده اما لازم نیست عدد مربوط به دقیقه ها نوشته شود . مانند :

یاد آوری 1: این ساعت تو باید قابل کار کردن باشد . یعنی عقربه های آن به کمک دست ، قابلیت جابه جا شدن را داشته باشند .