پسرم

سلام

در کتاب مهارت های نوشتاری صفحه ی 41 را تمیز و خوش خط انجام بده  .

والدین گرامی

با سلام

با توجه به غیبت زیاد دانش آموزان و رسیدگی به مباحث اصلی ، تکلیف این هفته دوشنبه استثنا است . در دوشنبه های بعدی تکلیف نخواهیم داشت .