دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

تقدیم به همه ی عزیزان بنیان


عیدتان مبارک - ایامتان شاد