پسرم

 سلام و خسته نباشی

 در کتاب کلاغ سپید ریاضی (50 دقیقه)                      

  •  صفحه های96 - 106 - 107 ( 3صفحه)

 

در کتاب ریاضی  (60 دقیقه )

  • صفحات 105 - 106 - 107 - 108 با دقت و تمیز انجام شود .( 4 صفحه )