ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد        دل رمیده ما را انیس و مونس شد

 

بعثت پیامبر اکرم بر پیروان  آن حضرت تهنیت باد