طوری لبخند بزنید که گویی هرگز گریه نکرده اید .

طوری بجنگید که گویی هرگز شکست نخورده اید .

طوری عشق بورزید که گویی هرگز زجر نکشیده اید .

طوری زندگی گنید که گویی آخرین روز عمرتان است .