یا ارحم الراحمین ...

   آنگاه که تنها شدی و در جست و جوی یک تکیه گاه مطمئن هستی، بر من توکل نما. (نمل/79)

   آنگاه که نومیدی بر جانت پنجه افکنده و رها نمی شوی، به من امیدوار باش. (زمر/53)

   آنگاه که سر مست زندگانی دنیا و مغرور به آن شدی، به یاد قیامت باش. (فاطر/ 5)

   آنگاه که دوست داری به آرزوهایت برسی، به درگاهم دعا کن تا اجابت نمایم. (غافر/60)

   آنگاه که دوست داری کسی همواره به یادت باشد، به یاد من باش که من همواره به یاد تو هستم. (بقره/152)

   آنگاه که دوست داری با من هم سخن شوی، نماز را به یاد من بخوان. (طه/14)

   آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز و نیاز است، آهسته مرا بخوان. (اعراف/55)

   آنگاه که شیطان همواره در پی وسوسه توست، به من پناه ببر. (مومنون/97)

   آنگاه که لغزش ها روحت را آزرده ساخت، در توبه به روی تو باز است. (قصص/67)