کسب عنوان دبستان
پیشگام در افق 1404
افتخار دیگری در شناسنامه آموزشی دبستان  را
به خانواده بزرگ بنیان تبریگ می گوییم.

 تحقق مبانی خط مشی کیفیت در بنیان