امروز لذت یادگیری و در کنار هم بودن را به صورت دیگری تجربه کردیم . در کنار سفره نشستیم ، بسم الله گفتیم و درس زندگی را آغاز کردیم .

 

شما هم ببینید ...

 


 

 

 

 

 

با تشکر از خانواده های :

ابوطالبیان - احمدزاده - وطن - سرداری نژاد - دوازده امامی - بهروز - محمدیان - شایگان نژاد - روحانی - نیک فر - سیفی