پسر گلم

سلام

خسته نباشید

فعالیت صفحه ی 97 کتاب علوم خود را انجام بده . تا روز چهارشنبه فرصت داری .

  • یک وسیله که در خانه یا مدرسه از آن استفاده می کنی بساز .
  • آزمایشی طراحی کن و گزارش آن را در دفتر علوم خود به طور کامل بنویس .