پسرم

 سلام

 در کتاب کلاغ سپید صفحه های :

  • صفحه های 120 - 122- 123( سه صفحه ) را حل کن .

 

ارزشیابی ها :

  •  روز شنبه31/1/92 ارزشیابی علوم از دروس11 و  12
  •  روز دوشنبه 02/2/92 ارزشیابی ریاضی از فصل 6
  •  روز چهارشنبه 4/2/92ارزشیابی قرآن درس 13