دوستی، یک گنجینه است که هرگز نباید فراموش شود .

   

اسفند 91