در درس علوم ، مبحثی داریم با عنوان سرگذشت دانه . در این فصل دانش آموزان با انواع روش های تکثیر گیاه آشنا می شوند .

یکی از روش های تکثیر گیاهان ، قلمه زدن می باشد . دانش آموزان گیاهانی را که در ابتدای اسفند ماه قلمه زده بودند در روز درخت کاری کاشتند . شما هم ببینید ...