باسلام

جهت آموزش مسواک زدن ، فردا 2/12/91 کلیه ی دانش آموزان بایستی مسواک شخصی خود را به همراه داشته باشند .