بخش امتحانی آزمون اندیشمند

  • ریاضی صفحه های 90 - 55 
  • علوم از فصل 5 تا پایان فصل 9
  • فارسی صفحه های 77 - 55 ( تا پایان درس 12 )