پسر گلم

سلام

 

 این کاردستی فقط یک نمونه است . تو می توانی خیلی قشنگ تر از این را درست کنی .

فقط فراموش نکن که هر دو طرف آن را رنگ آمیزی کنی . اگر کمی هم بتوانی بزرگ تر درست کنی ، بهتر است .