پسر گلم  

سلام

روز خوبی داشته باشی . در خصوص سؤالی برخی از شما عزیزان در خصوص تکلیف روز یک شنبه 22 بهمن ، بایستی به عرض برسانم که تکلیف درسی برای تو در نظر نگرفته ام . فقط یادت باشد که معرفی کتاب را فراموش نکنی .

از بودن در کنار خانواده ات لذّت ببر . احترام پدر و مادر را داشته باش و همواره کمک حال و یارشان باش . سلامت و شاد باشی .

ماه آفرین باقری