پسرم از خلاقیت خود استفاده کن . تو حتماً می توانی بهتر از این ها را بسازی .